ચુકવણીના પ્રકાર

                      નામ : શ્રીમતિ  હીરાબેન એચ પડાયા

                               ખાતા નં : 37588277719

                               STATE BANK OF INDIA

                                IFSE : SBIN0060231